Anasayfa İletişim


HIV/AIDS HASTALARINDA TEDAVİ

 

Ne yazık ki HIV/ AIDS  hastalarında  çeşitli nedenlerden kaynaklanan ağrı sendromlarının tedavisi için Dünya Sağlık Teşkilatı’nın oluşturduğu bir protokol bulunmamaktadır.Buna karşın kronik ağrı sendromlarının gözüktüğü kanser ağrısı için oluşturulan ” basamak tedavisi”, her iki hastalığın arasındaki sayısız benzerlikten dolayı HIV/AIDS hastalarında görülen ağrı sendromları için de uygundur.

   Aralarındaki en önemli ortak özellik kanser ağrısı tedavisinde olduğu gibi HIV/AIDS ‘de de ağrı tedavisinin sadece farmakolojik olarak değil, sosyal,emosyonel, psikolojik yönlerinin de etkin olması gerekliliğidir.

    Buna karşın HIV/AIDS hastaları demografik açıdan kanser hastalarından çok farklıdırlar.DST’nin analjezik basamak tedavisi kısaca özetleyecek olusak ilk basamakta NSAİİ  ilaçlar ve asetaminofen bulunmaktadır.Özellikle asetaminofen AZT kullanan HIV/AIDS hastalarında doza bağlı hepatotoksisite açısından çok dikkatli kullanılmalı veya hiç kullanılmamalıdır.Yine uzun süreli NSAİİ kullanımının yol açtığı gastrointestinal ve renal yan etkiler nedeni ile çok dikkatli olunmalıdır.

    İkinci basamakta NSAİİ’lerin yanına kodein gibi zayıf opioidler eklenmelidir.Üçüncü basamakta ise güçlü oioidler bulunmaktadır.

  Klinisyenler için ileç bağımlısı HIV/AIDS hastalarında analjezik olarak opioid kullanımına karar vermek büyük bir ikilem yaratmaktadır.Bu ikilem ağrıya uygun ilaç seçimi,uygulanım yolu  seçimi ve doz seçimi ile çözülebilir.

     Opioidlerle birlikte kullanılacak adjuvan analjezikler HIV/AIDS hastaları için çok önemli ilaçlardandır  çünkü HIV/AIDS hastalarında hem nöropatik ağrı hem de depresyon çok sık görülür. Benzodiazepin/ psikostimulan ilaçlar özellikle ilaç bağımlısı hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Karbamazepin de iliği depresyonu yaptığından dikkatli kullanılmalıdır.

  Daha önce de belirtildiği gibi  HIV/AIDS hastalarında ağrı; psikolojik, sosyal faktörlerden etkilenen bir semptomdur.Uygun analjezik tedavi ile hastalarda ağrı azalmakta fakat içinde bulundukları anksiyete, depresyon değişmemektedir.Bu tür hastalarda nonfarmakolojik yöntemlerden yararlanmalıdır.Uygun tedaviye rağmen yeterli analjezi sağlanmamasında, ciddi anksiyete, derin depresyon varlığında,ilaç bağımlılığı halinde,hipnoz,biofeedback,  sinir blokları, elektrik stimülasyonlerı, lokal anestezikler,akupunktur,psikoterapi gibi nonfarmakolojik yöntemlerden faydalanılabilinir.

SONUÇ

 HIV/AIDS hastalarında ağrı tedavisi  tedavinin önemli bir parçası olmalıdır. Şu ana kadar HIV/AIDS popülasyonunda ağrı ve tedavisi ikinci plana atılmıştır.

   HIV/AIDS hastalarında  ağrı  ve ağrıyı etkileyen psikolojik faktörler önemli bir yer tutmaktadır.Hastalarda ölüm korkusu,depresyon,umutsuzluk,anksiyete buna bağlı derin depresyon bulunmaktadır. Negatif düşüncenin, ağrı algılanmasını ve maluliyeti arttırdığı  bilinmektedir.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a comment