Anasayfa İletişim


KANSER’de PALYATİF BAKIMIN AMACI

 

*Hastanın ağrı ve diğer rahatsız edici semptomlardan kurtulması;

*Hastanın psikolojik ve manevi yönden desteklenmesi;

*Hastanın karşı karşıya kaldığı ölüm tehlikesine rağmen mümkün olduğunca aktif bir yaşam biçimi sürdürmesi ve bunun için gerekli alt yapı hizmetlerinin sağlanması;

*Hastanın yanı sıra aynı yazgıyı paylaşan hasta yakınlarının da desteklenmesi, eğitilmesi ve hasta yitirildikten sonra onların yeniden sosyal yaşama uyumunun sağlanabilmesi için destek olunması.

  Kanserli hastaların karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan birisi hastalıklarından dolayı gereksiz yere kısıtlanmalarıdır.Bu kısıtlanma kanser tanısı konulduğu andan itibaren başlamakta ve hasta, yakınları ve hatta hekimler tarafından gözaltına alınmaktadır.Bu hastaya karşı sevecen olunma gayesi ile yapılan bir kısıtlamadır.Hasta, çoğu kez hareket yeteneğine sahip olmasına rağmen gereksiz yere yatması önerilmektedir.Hastanın kendi gücünün ve yeteneklerinin bilincinde olması, hatta hareket etmeye zorlanması onu yaşama bağlayacaktır.Fakat bu durumun sağlanması sanıldığı kadar kolay değildir.Hasta ile ilgili, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık personelinin va hasta yakınlarının p a l y a t i f   b a k ı m  i l k e l e r i n e g ö r e  e ğ i t i l m e s i   g e r e k l i d i r.

Palytif bakım ilkelerinin ortaya konması ve hastaya sistemik bir biçimde yaklaşılması ön koşul  olarak ele alınmalıdır.Aksi takdirde palyatif bakım tam anlamıyla gerçekleştirilemez.Palyatif bakımın yapılabilmesi iyi bir organizasyonu gerektirmektedir.Bu hastalarda mümkün olan en fazla rahatlama ve iyileşmeyi sağlayabilmek için tedavi  stratejisinin önceden saptanması gereklidir.Kanser hastalığının tedavisi elbette kanser konusunda uzmanlaşmış hekimler tarafından sürdürülecektir.Ancak palyatif bakım ülke çapında tüm hekimler tarafından sürdürülebilir.Palyatif bakımın sürdürülebilmesi için pratisyen ve her daldaki hekimin palyatif bakım konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi gereklidir.Multidisipliner bir yaklaşımla ele alınacak olan hastanın hekimin yalnızca kendi dalının sorumluluğu içinde değil, tüm yaşam süreci göz önüne alınarak tedavisinin yapılması gereklidir.İdeal olan, birbiri ile uyumlu birkaç hekimin tedaviyi tümüyle yönlendirmesi ve açıklamasıdır.Ayrıca hasta ve yakınları acil bir durumda kime başvuracaklarını mutlaka bilmelidirler.

Yorum yapılmamış

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a comment